ड्राय मश्रूम कशी विक्री करता येते?

ड्राय मश्रूम कशी विक्री करता येते?

मश्रूम ची विक्री कशी करावी?
१ . नमुने देणे
२. हॉटेल, मेस, व इतर खाणावळी मध्ये भेट द्या नमुन्यासाहित
३. विकताना ग्राहकाचा विचार करून किमती ठरवावेत.
४. चांगल्या प्रतीचे मश्रुम्स च विक्रीसाठी घ्यावेत.
५. मश्रुमच्या प्रतीनुसारच त्याचे पॅॅकेट बनवावेत.
६.मश्रूम ची भाजी कशी बनवावे याचे माहितीपत्रके द्यावेत.
७. मश्रूम का फायद्याचे आहेत ते ग्राहकाना सांगावे.
८. महत्वाचे म्हणजे मश्रूम शेतकर्यांनी स्वत: आपले  विकण्यासाठी उतरावे. ड्राय मश्रूम कशी विक्री करता येते?Mushroom consultants in India.

You can buy all types of mushroom products from the Biobritte cart.

Top mushroom company.


Contact on a phone or WhatsApp 9923806933 or 7709709816.Tags - Mushroom farming, mushroom cultivation training, mushroom supplier, mushroom seeds, mushroom spawn company, Biobritte store, Biobritte cart, Biobritte fungi school, Mushroom training, Biobritte mushroom training online, mushroom franchise, mushroom contract farming, mushroom buyback, mushroom repurchase, mushroom spawn supply, mushroom cultivation, organic mushrooms, edible mushrooms, medicinal mushrooms,